För en friskare Östersjö

Exxon Valdez, Deepwater Horizon och Sea Empress är bara tre av många oljeutsläpp som genom åren fått stor uppmärksamhet i medierna. Det är dock inte bara när något går fel på oljeplattformar, pipelines brister eller oljetankers går på grund som olja släpps ut. Det händer ofta att mindre mängder olja släpps ut från båtar, men det finns åtgärder som kan vidtas för att förhindra detta.

Ett sådant projekt är Baltic Master, som är ett EU-projekt som genomförs med stöd av unionens regionkommitté. Som namnet antyder berör programmet länderna runt Östersjön, som är ett av världens mest trafikerade hav. Det befinner sig alltid ungefär 2000 fartyg på dess vatten.

Samarbete kring Östersjön

Flera svenska kommuner, framför allt i Småland och Skåne, ingår i projektet. Framför allt ingår region Blekinge, som står som Lead Partner för projektet. Projektet ingår i EU:s Östersjöstrategi. Sammanlagt ingår 47 projekt, med en budget på totalt fyra miljoner euro. Genom att projektet initieras av EU, och ska genomföras av ett flertal unionsländer kring Östersjön, kommer det att finnas möjligheter att samarbeta kring utvecklandet av planerna. Förutom Sverige deltar också kommuner, högskolor och myndigheter i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Tyskland.

Östersjön är ett speciellt hav på många sätt. I och med att Öresund är så pass smalt tar det lång tid för vattnet innanför sundet att förnyas – upp till 30 år. Öresund är dessutom ett av de mest trafikerade sunden i världen.  Längs Östersjön finns flera kluster med en hög befolkningskoncentration, högintensivt jordbruk, industrier och mycket annat som ökar belastningen på havet och dess kustområden. De föroreningar som släpps ut av trafiken på Östersjön flyter ofta iland längs kusterna. Båttransporter är ofta ett miljövänligt sätt att transportera varor, men det finns många åtgärder som kan göras för att minska påverkan på kustlandskapen runt Östersjön.

Vad som ingår i projektet

En av de viktigaste delarna av projektet är att arbeta för ett bättre skydd mot oljeutsläpp. För att öka beredskapen behöver oljeskyddsplaner utvecklas. Med en sådan plan vet man vad som behöver göras när en oljeläcka inträffar, och kan sätta igång med arbetet direkt när larmet går. Vissa delar av planen gäller för en hel region, medan andra är kommunspecifika, och anger vilket arbete som ska utföras, och hur, i en enskild kommun.

Så vad innebär då allt detta, rent konkret? En av de viktigaste delarna är naturligtvis beredskapsplaner i kommuner och regioner. En annan åtgärd, som har vidtagits bl.a. i Kalmar, är att köpa in vagnar som kan användas för att tömma fartyg på oljerester som annars riskerar att släppas ut till havs. En sådan vagn är inte ett alternativ i stora hamnar, som Norrköping eller Nynäshamn, men i små och medelstora hamnar, som Kalmar och Västervik, gör den stor nytta.